Polska

Rules Online

REGULAMIN KONKURSU

 

Konkurs

Cele konkursu

Głównym celem THE BIG CHALLENGE jest promowanie nauki języka angielskiego w formie zabawy pedagogiczno-edukacyjnej. Aby osiągnąć ten cel oraz zmotywować uczniów do zabawy, potrzebne jest możliwie jak najwięcej zaangażowanych uczestników w każdej szkole.

Do kogo skierowany jest konkurs?

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas 4-8 szkoły podstawowej oraz kl.1 szkoły średniej, którzy uczą się języka angielskiego jako języka obcego, na poziomach A1-B1. W konkursie nie mogą brać udziału osoby, dla których język angielski jest językiem ojczystym (« native English speakers »). Konkurs jest adresowany wyłącznie do uczniów, którzy uczą się języka angielskiego w szkole. Uczniowie, którzy nie spełniają tych kryteriów a zostali zapisani, zostaną sklasyfikowani poza konkursem.

Jak wygląda organizacja THE BIG CHALLENGE?

W każdej szkole uczestniczącej w konkursie, z grona nauczycieli zostanie wyznaczony jeden KOORDYNATOR BIG CHALLENGE. Od tej chwili będzie on pełnił rolę pośrednika między organizatorem konkursu a innymi nauczycielami chcącymi uczestniczyć w zabawie. W celu uproszczenia organizacji oraz zminimalizowania kosztów, wszystkie dokumenty i materiały związane z organizacją konkursu będą przekazywane bezpośrednio do koordynatora, który następnie będzie przekazywał je dalej. Minimalna liczba uczniów, których szkoła może zgłosić do udziału w konkursie to 25 osób, ze wszystkich klas i poziomów zawansowania łącznie. Jeśli w konkursie chce wystartować mniejsza grupa (nie mniej niż 5 osób), szkoła zobowiązuje się opłacić koszt przesyłki nagród do szkoły, w wysokości 35 zł (kwota doliczana automatycznie w formularzu zapisów).

Finansowanie

THE BIG CHALLENGE nie korzysta z żadnego wsparcia finansowego i jest w całości opłacany ze składek wpisowych, wnoszonych przez uczniów w wysokości 12 zł od osoby (9,60 zł +VAT). Składki te pokrywają koszty druku i wysyłki broszur informacyjnych, plakatów, koszty związane z obsługą infrastruktury informatycznej i serwerów, niezbędnych do realizacji konkursu online, koszty związane z zarządzaniem bazą danych uczestników, kalkulacją wyników i zarządzaniem trzema rankingami przez firmę zewnętrzną, koszty związane z zakupem, produkcją i wysyłką nagród, koszty przygotowania i dystrybucji paczek do szkół. Opłata konkursowa pokrywa również rozwój i utrzymanie aplikacji internetowej The Big Challenge PLAY, która umożliwia uczniom bezpłatny i nielimitowany trening językowy przez cały rok, oraz koszty ciągłej optymalizacji bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych, zgodnie z zaleceniami RODO. Składki mogą być opłacane w całości przez uczniów lub przez szkołę, lub w części przez uczniów i przez szkołę.  Opłata rejestracyjna musi zostać uregulowana w całości w chwili zgłoszenia szkoły do konkursu lub najpóźniej przed upływem ostatecznego terminu zapisów, ustalonego odrębnie dla danego roku. Wpłacane terminowo środki finansują zakup nagród i gwarantują ich wysyłkę do szkół wraz z wynikami. Po dokonaniu rejestracji i uiszczenia opłaty, nie ma możliwości anulowania zgłoszenia czy zwrotu kosztów. Natomiast wszystkie zakupione nagrody zostaną przesłane do szkoły proporcjonalnie do liczby zapisanych uczestników, nawet jeśli część uczniów nie przystąpiłoby do testu. Na życzenie szkoły może zostać wystawiona stosowna faktura.  Jeśli w konkursie chce wystartować mniejsza grupa (nie mniej niż 5 osób), szkoła zobowiązuje się opłacić koszt przesyłki nagród do szkoły, w wysokości 35 zł (kwota doliczana automatycznie w formularzu zapisów).

Przebieg konkursu

Przebieg

Kolejna edycja konkursu odbędzie się w terminie 8-12 kwietnia 2024 r. we wszystkich zgłoszonych szkołach w Polsce. Nauczyciel sam wybiera dzień/dni przeprowadzenia konkursu w podanym przez nas przedziale czasowym. Czas trwania testu ustalony jest na 45 minut. Dokładna godzina przeprowadzenia konkursu jest ustalona przez nauczycieli ,w zależności od organizacji pracy danej szkoły. Zalecamy, aby test został przeprowadzony w godzinach porannych. W celu uproszczenia organizacji konkursu i jego dostosowania do możliwości komputerowych szkoły, dopuszczalne jest przeprowadzenie tego samego dnia kilku sesji konkursowych, na przykład po jednej dla każdego poziomu. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających szkole lub klasie uczestnictwo w konkursie w ustalonym terminie, szkoła może wystąpić o wyznaczenie innej daty przeprowadzenia konkursu.

Test

Moduł testowy składa się z 55 pytań, dla każdego pytania podane są 4 możliwe odpowiedzi. Zadaniem ucznia jest wybranie jednej, poprawnej odpowiedzi. Pytania sprawdzają wiedzę z zakresu słownictwa, rozumienia tekstu pisanego i ze słuchu, gramatyki i ogólnej znajomości kultury. Konkurs proponuje łącznie 5 poziomów trudności, poziomy The Big Challenge odpowiadają poziomom A1-B1 przyjętym w Europejskim Systemie Opisu Kształcenia Językowego (ang. CEFR). Dla każdego poziomu przewidziano odrębną serię pytań, opracowanych zgodnie z obowiązującym programem nauczania. Test powinien być rozwiązany samodzielnie, bez dodatkowych pomocy naukowych (książek, słownikόw, etc..). Test odbywa się pod nadzorem nauczyciela lub koordynatora, który zapewnia odpowiedni przebieg konkursu.

Przebieg konkursu w pełnej wersji ONLINE:

Test konkursowy odbywa się w trybie online, na komputerze lub tablecie podłączonym do Internetu na czas trwania konkursu. Ze względu na obecność pytań ze słuchu, zalecamy aby każdy uczeń był wyposażony w słuchawki. Przed przystąpieniem do rozwiązywania testu, każdy uczeń musi połączyć się przez internet ze stroną konkursu, na której należy wybrać z listy swoje województwo, miasto oraz nazwę szkoły. Następnie należy wpisać kod Big Challenge, który zostanie udostępniony nauczycielowi na kilka dni przed konkursem. Po wpisaniu kodu, na ekranie pojawi się strona, na której uczeń będzie poproszony o obowiązkowe wpisanie danych: imię, nazwisko, datę urodzenia a także zaznaczenie w odpowiednim okienku właściwego poziomu językowego. Po wprowadzeniu wszystkich informacji, uczeń może przystąpić do rozwiązania konkursowego testu klikając w przycisk START. Po upływie 45 minut, uczeń nie będzie już miał dostępu do swojego testu.

Przebieg konkursu z opcją papierową:

Każdy uczestnik otrzymuje od nauczyciela wydrukowany, papierowy arkusz odpowiedzi, który udostępniliśmy wcześniej koordynatorowi w formie pdf na jego koncie nauczyciela. Każdy uczeń, na swoim indywidualnym arkuszu odpowiedzi wpisuje swoje imię, nazwisko, datę urodzenia, kod Big Challenge swojej szkoły oraz zaznacza poziom testu, który ma zamiar napisać. Jeśli któraś z podanych tutaj informacji zawiera błąd, uczeń może zostać wyeliminowany z konkursu.
Pytania konkursowe mogą zostać wyświetlone przez nauczyciela jednocześnie wszystkim uczniom na ekranie w klasie (audio + obraz) lub wydrukowane na oddzielnych kartkach i rozdane uczniom indywidulanie. W tym drugim przypadku, pytania audio zostaną odtworzone przez nauczyciela wszystkim uczestnikom jednocześnie.
Wszystkie materiały niezbędne do przeprowadzenia wersji mieszanej konkursu, są udostępnione wcześniej koordynatorowi elektronicznie, na jego koncie nauczyciela.

Punktacja

Konkursowy test składa się z 55 pytań, zgrupowanych według badanych umiejętności. Pytania podzielone są na 3 kategorie, według poziomu trudności: 25 pytań łatwych, 15 pytań średnio-trudnych i 15 pytań trudnych.

– za każdą prawidłową odpowiedź na pytanie z 1 kategorii można otrzymać 4 punkty,
– za każdą prawidłową odpowiedź na pytanie z 2 kategorii można otrzymać 5 punktów,
– za każdą prawidłową odpowiedź na pytanie z 3 kategorii można otrzymać 6 punktów.

Nieprawidłowa odpowiedź powoduje utratę ¼ wartości punktów :

– jeśli udzielimy nieprawidłowej odpowiedzi na pytanie z 1 kategorii, nie otrzymujemy 4 punktów i tracimy 1 punkt,
– jeśli udzielimy nieprawidłowej odpowiedzi na pytanie z 2 kategorii, nie otrzymujemy 5 punktów i tracimy 1,25 punktu,
– jeśli udzielimy nieprawidłowej odpowiedzi na pytanie z 3 kategorii, nie otrzymujemy 6 punktów i tracimy 1,50 punktu.

Brak odpowiedzi oceniany jest na 0 punktów. Podanie więcej niż jednej odpowiedzi jest również oceniane na 0 punktów.
Aby uniknąć otrzymania ujemnej liczby punktόw lub rόwnej 0, do końcowego wyniku dodaje się 85 punktόw. W ten sposόb wynik końcowy każdego uczestnika pozostanie między 18,75 a 350 punktόw.

Odpowiedź na pytanie za 4 punkty jest prawidłowa + 4
Odpowiedź na pytanie za 4 punkty jest błędna – 1
Odpowiedź na pytanie za 5 punktów jest prawidłowa + 5
Odpowiedź na pytanie za 5 punktów jest błędna – 1.25
Pytanie bez odpowiedzi 0
Odpowiedź na pytanie za 6 punktów jest prawidłowa + 6
Odpowiedź na pytanie za 6 punktów jest błędna – 1.50
Dwie odpowiedzi na to samo pytanie 0
Total 11.25 pts

11.25 + 85 = 96.25 points

W powyższym przykładzie, ostatecznie uzyskany wynik to 96.25 na 350 punktów.

Wyniki i nagrody

Korekta i klasyfikacja

Korekta odpowiedzi jest w pełni realizowana przez The Big Challenge.
W przypadku konkursu w pełnej wersji ONLINE: wszystkie odpowiedzi są zapisywane na serwerze automatycznie, w czasie rzeczywistym.
W przypadku konkursu z opcją papierową: arkusze odpowiedzi muszą zostać zeskanowane przez nauczyciela i przesłane do korekty na nasz serwer bezpośrednio z jego konta koordynatora. Plik ze zeskanowanymi arkuszami odpowiedzi musi do nas wpłynąć najpóźniej 72h po zakończeniu oficjalnego terminu konkursu, czyli najpóźniej w poniedziałek 15 kwietnia 2024. Każdy arkusz, który wpłynie po tym terminie, zostanie oceniony poza konkursem (poza oficjalnymi rankingami). Wszystkie arkusze odpowiedzi zostaną zniszczone 31 lipca 2024. Po tym terminie reklamacje nie będą rozpatrywane.

Informacje o wynikach uzyskanych przez uczniów we wszystkich klasyfikacjach, zostaną przekazane szkolnemu koordynatorowi konkursu The Big Challenge w terminie określonym w kalendarzu konkursowym. Podobnie jak nagrody, których wysyłkę do szkół reguluje kalendarz konkursu. Tabele z odpowiedziami zostaną zniszczone w dniu 31 lipca 2024 r. Wszystkie reklamacje otrzymane po upływie tej daty nie będą uwzględniane.

Dla każdego z pięciu poziomów, bez względu na wybraną formę przeprowadzenia konkursu, ustalone są trzy rodzaje klasyfikacji: krajowa, regionalna (wojewódzka) oraz szkolna. W przypadku, gdy w pierwszych 30 miejscach klasyfikacji krajowej oraz pierwszych 5 miejscach klasyfikacji regionalnej stwierdzone będą miejsca ex aequo, pierwszeństwo przypada uczestnikom, którzy odpowiedzieli poprawnie na największą liczbę pytań. Jeśli po zastosowaniu tego kryterium pozostaną jeszcze miejsca ex aequo, pierwszeństwo będzie przyznawane w zależności od wieku: od najmłodszego do najstarszego uczestnika.

Nagrody

W konkursie THE BIG CHALLENGE nagrody przyznawane są wszystkim uczestnikom konkursu. Nagrody dodatkowe przyznawane są uczniom, którzy uzyskają najwyższe noty w ustalonych klasyfikacjach :

– Nagrody indywidualne dla uczniów: każdy uczestnik, niezależnie od uzyskanych wyników, otrzymuje dyplom THE BIG CHALLENGE oraz plakat.

– The SCHOOL Award: w każdej szkole, uczeń który zdobył najlepszy wynik w danym poziomie, otrzyma medal The School Award. Warunkiem otrzymania tej nagrody jest zapisanie przez szkołę minimum 80 uczniów z wszystkich poziomów językowych lub minimum 15 uczniów z jednego poziomu językowego.

– THE BOOST AWARD: Wszyscy uczniowie, którzy odpowiedzą poprawnie na co najmniej połowę konkursowych pytań, wezmą udział w losowaniu nagrody specjalnej: The Boost Award. W drodze losowania wyłonimy w sumie 200 uczestników, a każdy z nich otrzyma jedną z nagród Boost Award, przewidzianych dla bieżącej edycji.

– Nagrody na poziomie szkolnym: bez względu na wyniki uzyskane przez uczniów w innych klasyfikacjach , każda szkoła otrzyma pulę nagród dodatkowych do rozdysponowania wśród uczniów, którzy zdobyli najlepsze wyniki w danej szkole, w swoich poziomach językowych. Ilość nagród przyznanych w puli szkolnej będzie proporcjonalna do liczby uczniów zapisanych do konkursu. Tym samym, ponad 50% uczniów otrzyma nagrodę dodatkową.

– Nagrody na poziomie regionalnym: dla najlepszego ucznia z każdego województwa, na każdym z 5 poziomów przewidziane są nagrody specjalne: prestiżowy Dyplom First Class National Honours, koszulki The Big Challenge oraz puchary REGIONAL SUPER CUP.

– Nagrody na poziomie krajowym: dla uczniów, którzy zajmą pierwsze 3 miejsca w rankingu krajowym, na każdym z 5 poziomόw przewidziana są nagrody specjalne: nagroda elektroniczna, prestiżowy puchar NATIONAL CUP, wspaniały dyplom First Class National Honours oraz koszulka. W przypadku, gdy dany uczeń uczestniczy w konkursie kilka lat z rzędu, może on otrzymać nagrodę krajową tylko jeden raz. Jeśli zdarzy się, że wygra po raz kolejny nagrodę krajową, zachowuje swój wynik na tym poziomie, ale nie będzie brany pod uwagę w rankingu a nagrody zostaną przyznane automatycznie uczestnikowi zajmującemu miejsce tuż za nim. Uczniowie, którzy wygrają nagrodę na poziomie krajowym, nie dostają dodatkowo nagród na poziomie województwa. Analogicznie, zwycięzcy z poziomów krajowego i regionalnego nie otrzymują dodatkowo nagród The School Award.

– OFICJALNY CERTYFIKAT: każdy uczeń może samodzielnie wydrukować ze swojego konta The Big Challenge swój imienny OFICJALNY CERTYFIKAT wraz z uzyskanymi wynikami we wszystkich trzech klasyfikacjach. Zaświadczenie The Big Challenge to dokument, który potwierdza aktualny poziom językowy ucznia i może być przydatny w dokumentacji szkolnych osiągnięć.